Ocenění společnosti Scio

bc partner red

Coviddoucovani

profesnik

CVS small

inet4

 

Školní poradenské pracoviště (ŠPP)

Program poradenských služeb školního poradenského pracoviště - dokument ke stažení

 Od září 2016 je na naší škole zřízeno školní poradenské pracoviště.

Školní poradenské pracoviště poskytuje:

  • bezplatné poradenské služby a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům přímo na škole
  • snaží se pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových i výukových potíží

S veškerými informacemi poskytnutými v rámci činnosti ŠPP je nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, bez souhlasu se je nedozví nikdo další.

Poradenské služby na naší škole jsou zajišťovány:

  • výchovným poradcem
  • školním metodikem prevence
  • školním speciálním pedagogem – etopedem (NOVĚ FIE)

Všichni členové ŠPP vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy.

Členové ŠPP spolupracují s:

  • vedením školy
  • třídními učiteli a ostatními pedagogy školy
  • poradenskými zařízeními jako jsou např. PPP, SPC, SVP
  • Policií ČR, krizovými centry, kurátory a pracovníky SPOD a dalšími odborníky

 Členové ŠPP

Mgr. G. Růžičková – výchovný poradce

E - mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 38 510 20 28

Konzultační hodiny:

po předchozí telefonické nebo mailové dohodě, žáci mohou využít i přestávek

Mgr. J. Havrdová – školní metodik prevence

E – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 38 510 20 34

Konzultační hodiny:

po předchozí telefonické nebo mailové dohodě, žáci mohou využít i přestávek

Mgr. D. Plášilová – školní speciální pedagog, etoped

E – mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Telefon: 601 590 195

Konzultační hodiny:

po předchozí telefonické nebo mailové dohodě, žáci mohou využít i přestávek

Kabinet výchovného poradce a školního metodika prevence najdete v pavilonu II. stupně

v přízemí za počítačovou učebnou, číslo dveří 45. Kabinet školního speciálního pedagoga v budově I. stupně v přízemí, číslo dveří 2.

Náplň činnosti školního poradenského pracoviště

 

1. Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

Do okruhu speciálního vzdělávání patří péče o děti a žáky s tělesným postižením, mentálním postižením, smyslovým postižením, vícečetným postižením, s vadami řeči (poruchami komunikačních schopností), zdravotním oslabením, autismem, žáky se specifickými poruchami učení a chování, poruchami chování a děti a žáky z prostředí s nízkým sociálním a ekonomickým statusem. Speciální vzdělávání se také v neposlední řadě týká nadaných dětí.

 

2. Poskytování poradenských a konzultačních služeb ze speciálně pedagogické oblasti

Všichni členové pracoviště poskytují nebo zajišťují poradenství pro žáky, rodiče a pedagogy.

 

3. Práce v oblasti prevence školní neúspěšnosti

Cílem je vyhledat a včas odhalit nejrůznější příčiny výukových potíží. Následně s dětmi začít pracovat na vytvoření vhodných podmínek tak, aby nedocházelo k rozvoji problémů, ale jejich nápravě nebo alespoň zmírnění.

 

4. Práce v oblasti prevence sociálně-patologických jevů

Základním cílem strategie prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže ve školství je výchova žáků ke zdravému životnímu stylu, k osvojení pozitivního sociálního chování a zachování integrity osobnosti.

Je zaměřena na prevenci v rizikových oblastech s cílem zabránit výskytu rizikového chování nebo co nejvíce omezit škody způsobené jejich výskytem mezi žáky (záškoláctví, závislosti, agresivita atd.).

5. Metodická podpora

Metodická podpora vzdělávání pedagogů při aplikaci speciálně-pedagogických poznatků a dovedností v oblasti výchovných přístupů (např. individuální konzultace pro pedagogy).

 

6. Kariérové poradenství

Poradenství pro žáky 5. ročníku se zájmem o studium na osmiletém gymnáziu.

Poradenství v oblasti profesní orientace pro žáky 8. a 9. ročníku (možnost individuálních konzultací, testové metody, besedy apod.).

 

7. Řešení výchovných problémů

Při řešení výchovných problémů se společně s rodiči i se žákem samotným budeme snažit najít nejvhodnější možné řešení, které povede k odstranění výchovného problému a zmírnění jeho následků na další vzdělávání žáka.

 

Počet zobrazených článků
1027647

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4