Ocenění

bc partner red

CVS small

inet4

Výchovná poradkyně ZŠ O. Nedbala: Mgr. Věra Votrubová

Kontakty: telefon: 385 102 028, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Konzultační hodiny: čtvrtek 14 - 14. 30 hod (je vhodné předem domluvit termín) po telefonické domluvě lze i v jiném termínu. Žáci mohou využít i přestávek.
Kabinet výchovné poradkyně najdete v pavilonu II. stupně v přízemí za počítačovou učebnou.

V čem může výchovný poradce pomoci žákům a rodičům:

Důležitá poradenská pracoviště v Českých Budějovicích:

Pedagogicko psychologická poradna Nerudova 59

Rodič se musí k návštěvě objednat - telefon: 387 927 153, 387 927 154, email: poradna@Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
PPP má své webové stránky www.pppcb.cz, kde najdete všechny potřebné informace o poskytovaných službách a také dotazník pro rodiče, který je potřebné vyplnit před 1. návštěvou poradny. Je vhodné konzultovat návštěvu PPP s třídním učitelem, případně výchovným poradcem. Třídní učitel vyplňuje před 1. návštěvou žáka v PPP dotazník pro školu.

Středisko výchovné péče Dukelská 23 A

Rodič se musí k návštěvě objednat - telefon: 386 355 888, ambulance 724 569 351, e-mail - Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Středisko se věnuje zejména diagnostice a následné terapii dětí s výchovnými problémy a je mj. jediným zařízením v Budějovicích, které systematicky pracuje s hyperaktivními dětmi. Návštěvu střediska je opět vhodné konzultovat s třídním učitelem, případně výchovným poradcem.

Speciálně peadagogické centrum Štítného 3

Rodič se musí k návštěvě objednat - telefon: 774 300 038, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  SPC zajišťuje péči o žáky s mentálním postižením a s poruchami autistického spektra.

Co jsou specifické poruchy učení?

Jedná se o poruchy, jejichž nejčastější prvotní příčinou bývá lehká mozková dysfunkce, která je spojena s mírnými odchylkami funkce centrální nervové soustavy. Přitom inteligence není porušena. K odchylkám ve funkci CNS dochází většinou na základě drobného poškození mozku před porodem, při porodu a po něm. Také se může projevit vliv genetických odchylek a někdy se příčinu nepodaří odhalit vůbec. Nejčastější specifické poruchy učení jsou tyto:

1. dyslexie - specifická porucha čtení

Dyslektické dítě si hůře a těžkopádněji osvojuje základy čtení, čte pomalu, často slabikuje, mívá poruchu zrakové paměti, nedostatečně chápe smysl čteného textu, někdy čte překotně, dělá hodně chyb.

2. dysortografie - specifická porucha pravopisu

Často úzce souvisí s dyslexií, je spojena s potížemi ve sluchové analýze, v nedostatečném sluchovém rozlišování např. měkké a tvrdé souhlásky, špatné rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek, obtížné rozlišování sykavek, přidávání a vynechávání písmen, nezvládnutí hranice slov.

3. dysgrafie - specifická porucha psaní

Postihuje grafickou stránku písemného projevu dítěte, dítě hůře a těžkopádněji píše, mívá špatné držení pera, hůře si osvojuje různé tvary písmen, má neúpravný projev.

4. dyskalkulie - specifická porucha matematických dovedností

Dítě se často neorientuje na číselné ose, nechápe pojem více nebo méně, zaměňuje tvarově podobná čísla, nechápe vztahy v matematických řadách, má problém provádět operace s čísly apod. Děti, které mají některou z poruch učení (a mohou se i kombinovat), bývají často nesoustředěné, mívají poruchy zrakového a sluchového vnímání, pravo - levé orientace, prostorové orientace aj. Často zažívají školní neúspěch, mívají pocit méněcennosti, objevuje se horší klasifikace, často dítě není motivováno ke školní práci, mívá snížené sebehodnocení.

Protože se jedná o vývojové potíže, je důležité podchytit je včas a začít s cílenou nápravou pod vedením odborníka co možná nejdříve, abychom předešli neúspěchu a pocitu méněcennosti, který je ve svých důsledcích horší než porucha sama.

Nejvhodnější čas na návštěvu pedagogicko psychologické poradny, která na základně diagnostiky odhalí možnou poruchu učení, je 2. až 3. třída. Doporučení k návštěvě poradny vám na základě své pedagogické diagnostiky dá třídní učitel vašeho dítěte po konzultaci s výchovným poradcem.

Vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími potřebami

Pokud má žák mírnější obtíže výukového, výchovného rázu, poskutuje mu škola podporu 1. stupně, kdy třídní učitel obvykle vypracovává plán pedagogické podpory, kde stanovuje základní cíle vzdělávání, vhodné metody a formy práce, způsob organizace vzdělávání. S plánem podpory je seznámen i zákonný zástupce žáka, plán se průběžně vyhodnocuje.

Jsou-li opatření 1. stupně podpory nedostačující, doporučí škola návštěvu PPP, případně SPC. Poradenské středisko může navrhnout vyšší stupeň podpůrných opatření (obvykle 2. stupeň podpory). Na základě doporučení proadenského střediska umožní ředitel základní školy žákovi vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu (dále IVP). Rodič žáka musí vyplnit na začátku školního roku žádost o umožnění vzdělávání podle IVP a ředitel školy rozhodne o jejím schválení, písemné rozhodnutí zašle rodičům žáka. Formulář žádosti je ke stažení na webových stránkách školy, případně jej rodič obdrží od třídního učitele. Dále podepisuje rodič tzv. informovaný souhlas se vzděláváním svého dítěte podle IVP (zajišťuje třídní učitel). Podpůrná opatření se mohou týkat i jiných speciálních vzdělávacích potřeb (tělesné postižení, poruchy autistického spektra, lehké mentální postižení, řečové, sluchové a zrakové vady), vždy se však provádí na základě odborného posudku specializovaného pracoviště.
IVP vypracovává třídní učitel ve spolupráci s ostatními vyučujícími, zejména českého a cizího jazyka, podle potřeby a promítnutí poruchy i s dalšími vyučujícími. IVP je konzultován s výchovným poradcem a ředitelem školy, samozřejmě i s žákem a jeho rodiči, dále je jeho plnění konzultováno i s pracovníky odborného pracoviště, kteří podporu doporučili. Vždy je ale velice důležité, aby rodiče se školou spolupracovali a sami se aktivně zapojili do plnění IVP a totéž samozřejmě platí i pro žáka samotného. Bez jeho aktivního podílu na sebevzdělávání je nemožné dosáhnout pozitivních výsledků.

 

Mgr. Věra Votrubová

Počet zobrazených článků
652447

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4