• Sportovci
  Sportovci
 • Budiž světlo
  Budiž světlo
 • Příjem, nahrávka, smeč
  Příjem, nahrávka, smeč
 • Žijeme sportem
  Žijeme sportem
 • Malý chemik
  Malý chemik
 • Škola dětem
  Škola dětem
 • Holky z naší školky
  Holky z naší školky

Ocenění

bc partner red

CVS small

inet4

profesnik

profesnik

 

Nabídka zaměstnání

Základní škola O. Nedbala přijme od 1.9.2021 učitele s aprobací Fyzika na plný úvazek, možnost trvalého pracovního poměru. Informace a nabídky volejte na 605 151 483 nebo email: skola@zsonedbala.cz.

Od pondělí 12. 4. 2021 se obnovuje povinná prezenční výuka a činnost školní družiny pro žáky všech ročníků 1. stupně a to v rotačním režimu následovně:

12.4. - 16.4.2021 budou ve škole všichni žáci 1., 3. a 4. ročníku, doma se budou distančně vzdělávat žáci 2. a 5. ročníku.

19.4. - 23.4.2021 budou ve škole všichni žáci 2. a 5. ročníku, doma se budou distančně vzdělávat žáci 1., 3. a 4. ročníku.

Toto schéma se následně bude opakovat.

Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu. Při hudební výchově je zakázán zpěv a tělesná výchova bude probíhat formou procházek venku. Pro žáky, kteří jsou doma, je povinná distanční výuka.

Školní družina je v provozu v plném rozsahu a mohou ji navštěvovat žáci, kteří v daném týdnu mají prezenční výuku (chodí do školy).

Při pobytu ve škole a školní družině je nutné dodržovat tyto podmínky:

 

 • pro všechny žáky je stanovena povinnost nosit respirátor min. ffp2 nebo chirurgickou roušku (nikoliv látkovou)
 • je nutné dodržovat základní hygienické zásady (mytí rukou, rozestupy, větrání…)
 • výuka a činnost ve školní družině probíhá v homogenních skupinách (kolektivy různých tříd se neslučují, ani jinak neprolínají)
 • vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je zakázán, možný je jen v nezbytně nutných případech po domluvě s vedením školy.

 

Dále jsou ve škole umožněny prezenční individuální konzultace pro všechny žáky (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník, popř. zákonný zástupce). Konzultace bude prováděna pouze na vyzvání a po domluvě s pedagogem a s ohledem na vzdělávací potřeby žáka.

Testování

U žáků bude přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování se netýká prezenčně vzdělávaných žáků navštěvujících školu nebo školské zařízení za účelem individuální konzultace. Žákům, kteří mají pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, je nadále zakázána osobní přítomnost na vzdělávání. Ve škole budou k testování použity LEPU testy.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Poskytne mu však přiměřenou formu studijní podpory – posílání týdenních plánů, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Žák nemůže být nucen k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání. K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Testování bude probíhat po příchodu do školy, z důvodu menší kumulace žáků, budou 12.4.2021 děti do školy nastupovat podle následujícího časového rozvrhu:

7.30 hod žáci 4. ročníků

7.45 hod. žáci 3. ročníků

8.00 hod. žáci 1. ročníků

Žáci se shromáždí před školou, zde si je vyzvedne třídní učitel a odvede je do školy. Žáci 1. a 3. ročníků budou rozděleni na dvě skupiny. Žáci, kteří přijdou ráno do školní družiny budou testováni po příchodu do školní družiny.

Postup a dalšího testování bude žákům upřesněn.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku je umožněna asistence při provádění testu třetí osobě (jeden zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí souhlasit). Pro zákonného zástupce či jinou asistující osobu platí výjimka ze zákazu vstupu třetích osob do školy (resp. jedná se o důvod k umožnění vstupu do školy).

Škola je připravena žákům při samotestování ve třídě maximálně pomoci, je připraveno podrobné zaškolení žáků včetně demonstračních videí a domníváme se, že přítomnost doprovodu (třetí osoby) není běžně nutná. Velký počet takových doprovodů by velmi zpomalil průběh testování, zvýšil možnosti přenosu nákazy.

Testování se neprovádí u žáků, kteří doloží negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 nebo negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 provedený na odběrovém místě, která nejsou starší 48 hod., a pokud tito žáci nemají příznaky onemocnění COVID-19.

Testování se neprovádí u žáků, kteří absolvovali z důvodu onemocnění COVID-19 izolaci minimálně v rozsahu podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví upravujícího nařizování izolace a karantény a zároveň neuplynulo více než 90 dnů od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák (zákonný zástupce) prokazatelně doložit. Pokud ji škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Testování žáků bude probíhat pravidelně 2x týdně a to v pondělí a ve čtvrtek. Testování žáků se provádí vždy bezprostředně po příchodu do školy (např. ve školní družině nebo první hodinu).

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti ve škole. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními.

V případě pozitivního výsledku testu bude žák okamžitě izolován od ostatních žáků do izolační místnosti (pozitivně testovaný je vždy izolován od negativně testovaných). V případě, že se pozitivní test objeví ve skupině testovaných jiný než první den prezenční výuky v daném týdnu, vztahují se následující kroky izolace a opuštění výuky na všechny žáky, kteří byli s pozitivně testovaným v kontaktu v rámci vyučování (vč. školní družiny) v některý z předchozích 2 dnů (i v těchto případech bude pozitivně testovaný izolovaný zvlášť od negativně testovaných). Žák vyčká v izolaci do doby převzetí zákonným zástupcem, kterého bude škola neprodleně kontaktovat. Při péči o podezřelého z nákazy je nutné použít ochranné osobní pomůcky touto osobou i zaměstnancem školy.

Následně odkazy na příslušné materiály, jsou zde i ukázky videí, jak testování probíhá. Můžete předem své děti seznámit s tím, co je bude ve škole čekat a uklidnit je, že to určitě společně zvládneme.

Mgr. Miroslav Poláček - ředitel školy

 

Materiály k testování:

Leták pro rodiče

Leták pro žáky

Testování ve škole manuál MŠMT

Video1 postup testování

Video2 postup testování

 

O škole

skolaZŠ O. Nedbala je plně organizovaná městská základní škola se sportovním zaměřením. Škola poskytuje základní vzdělání dětem 1. - 9. ročníku. Žáci a žákyně sportovních tříd se věnují volejbalu a moderní gymnastice (spolupráce s VK Jihostroj a SK Máj, oddíl moderní gymnastiky). Škola je umístěna na okraji městské části Čtyři Dvory a je obklopena množstvím zeleně. Na areál školy navazují moderní sportoviště SK Čtyři Dvory, která škola využívá pro svoji výuku.

Základní škola Oskara Nedbala je právní subjekt, samostatná příspěvková organizace, jejím zřizovatelem je Statutární město České Budějovice. Součástí školy je školní družina a školní jídelna.

Číst více

Jak se žije na Oskarce?

Zaměření výuky

 • hlavní výchovný cíl: vychovat slušného a v rámci možností vzdělaného žáka
 • výuka dle učebních dokumentů ZŠ a ŠVP pro ZV Oskárek
 • rozšířená výuka TV (zaměření na odbíjenou a moderní gymnastiku – spolupráce s VK Jihostroj a SK MG Máj)
 • podpora výuky jazyků a počítačové gramotnosti

Číst více

Školní časopis

logo cakrMilí čtenáři,
díky panu řediteli můžeme psát ČAKR v novém speciálním programu pro tvorbu časopisů. Po odchodu deváťáků vznikla úplně nová redakce školního časopisu ČAKR. Snad se vám bude náš časopis líbit.

Přečtěte si aktuální číslo časopisu (PDF, 18 MB).

Další čísla

Počet zobrazených článků
881030

Inet4 s.r.o sponzoruje školní internet

inet4